Garanciális kérdések, 14 napos visszavásárlás

Megrendelésed során élhetsz a 213/2008. (VIII. 29.) és a 17/1999. (II. 5.) kormányrendeletben részletesen rögzített feltétel nélküli elállási jogával.
Internetes vásárlások esetén a vevő a szerződéstől az áru átvételét követő 14 (tizennégy) munkanapon belül indoklás nélkül elállhat, ezt az említett határidőn belüli írásos nyilatkozatának elküldésével jelezheti.
2.5 Garancia, szavatosság, reklamáció kezelés
2.5.1 Az eladó olyan termékeket értékesít, amelyek I. osztályúak és rendelkeznek a kereskedelmi forgalomba hozatalhoz szükséges engedélyekkel.
2.5.2 A Bababirodalom baba webáruházban új, garanciális termékek és használt termékek kerülnek kínálatra; az új és használt termékek jól definiáltan kerülnek megkülönböztetésre. Amennyiben a termékek esetében nem kerül külön feltüntetésre a "Használt termék", azon termékek mind új, nem használt, garanciális áruk.
2.5.3 Jogos minőségi kifogás esetén az eladó biztosítja a termék javítását illetve cseréjét, de csak abban az esetben, ha vevő számlával és érvényes garanciajeggyel igazolja, hogy a hibás terméket eladó értékesítette.
2.5.4 Az eladó a megvásárolt termékeket csak abban az esetben cseréli ki, ha azok bizonyítottan hibásak.
2.5.5 Amennyiben eladó a hibás termék javítását, cseréjét nem tudja biztosítani, vevő a megrendelés értékét vagy levásárolhatja vagy visszakérheti, banki átutalással.
2.5.6 Hibás termék javítása, cseréje esetén a termék szervizbe történő visszajuttatásáról vevő gondoskodik, saját költségére, a javított vagy csere terméket a Bababirodalom baba webáruház szállítja, az eladó költségére.
2.5.7 A minőségi kifogásokat minden esetben írásban is bekéri az eladó. Amennyiben lehetőség van rá, a minőségi kifogásokról fotót kér az eladó. Az írásban beküldött minőségi kifogások érkezhetnek e-mailben, vagy postai úton. A beküldött minőségi kifogásokat eladó tárolja.

2.6 Vásárlástól való elállás joga
2.6.1 A vevő jogosult a megrendelést követően, de még a kiszállítást megelőző 48 órában a vásárlástól elállni. Ezt az igényét köteles e-mail-ben jelezni az bababirodalom@bababirodalom.hu e-mail címen, a Bababirodalom baba webáruház ügyfélszolgálatán. Ebben az esetben a vevőt semmilyen költségviselés nem terheli.
2.6.2 
Az e pontban foglaltak kizárólag a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személyre vonatkoznak, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, valamint az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje (a továbbiakban Fogyasztó).

A fogyasztó jogosult a terméknek, több termék szolgáltatásakor az utoljára szolgáltatott terméknek, a Fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított tizennégy (14) napon belül a szerződéstől indokolás nélkül elállni.

Fogyasztó a szerződés megkötésének a napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja elállási jogát.

Ha a Fogyasztó elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán, telefaxon vagy elektronikus úton küldött levél útján) a www.bababirodalom.hu oldalon feltüntetett elérhetőségek igénybevételével a Szolgáltató részére. Ebből a célból a Fogyasztó felhasználhatja a megrendelést visszaigazoló e-mailhez mellékelt elállási nyilatkozat - mintát is. A Fogyasztó határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát a Szolgáltató részére.

A Fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy elállási jogát a Babairodalom Webáruház ÁSZF-jében meghatározott rendelkezéseknek megfelelően gyakorolta.

Mindkét esetben a Szolgáltató e-mailben haladéktalanul visszaigazolja a Fogyasztó elállási nyilatkozatának megérkezését.

Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a Fogyasztó az erre irányuló nyilatkozatát 14 naptári napon belül (akár a 14. naptári napon) elküldi a Szolgáltatónak.

Postai úton történő jelzés alkalmával a postára adás dátumát, e-mail vagy telefaxon keresztül történő értesítés esetén az e-mail illetve a fax küldésének idejét veszi figyelembe a Szolgáltató a határidő számítás szempontjából. A Fogyasztó levelét ajánlott küldeményként adja postára, hogy hitelt érdemlően bizonyítható legyen a feladás dátuma.

A Fogyasztó elállás esetén köteles a megrendelt terméket a Szolgáltató 1. pontban feltüntetett címére indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni. A határidő betartottnak minősül, ha a Fogyasztó a 14 napos határidő letelte előtt elküldi (postára adja vagy az általa megrendelt futárnak átadja) a terméket.

A termék a Szolgáltató címére történő visszaküldésének költsége a Fogyasztót terheli. A Szolgáltatónak az utánvéttel visszaküldött csomagot nem áll módjában átvenni. A termék visszaküldésének költségének kívül az elállás kapcsán a Fogyasztót semmilyen más költség nem terheli.

Ha a Fogyasztó eláll a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb a Fogyasztó elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül a Szolgáltató visszatéríti a Fogyasztó által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási (kiszállításért fizetett) költséget is, kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy a Fogyasztó a Szolgáltató által felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott. A Szolgáltató jogosult a visszatérítést mindaddig visszatartani, amíg vissza nem kapta a terméket, vagy a Fogyasztó nem igazolta hitelt érdemlően, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a Szolgáltató a korábbi időpontot veszi figyelembe.

A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz a Szolgáltató, kivéve, ha a Fogyasztó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag a Fogyasztót semmilyen többletköltség nem terheli.

A Fogyasztó kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.

2.6.3 Abban az esetben, ha a terméket a vevő nem tudja csomagolásban, karc-, és sérülésmentesen Bababirodalom baba webáruház részére visszajuttatni, a Bababirodalom baba webáruház nem vállalja a termék visszavásárlását, ezért azt visszajuttatja a vásárlónak, a vevő költségére.

2.6.6 A Bababirodalom baba webáruház kizárólag sérülésmentes, csomagolt termék visszaszolgáltatása esetén köteles a teljes vételárat a vásárló részére megtéríteni. A csomagolás sérüléséből adódó költségek a Vevőt terhelik.
2.6.7 A Bababirodalom baba webáruház követelheti az áru nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítését. 

 

2.7 A Fogyasztót az alábbi esetekben nem illeti meg az elállás joga

Szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a Szolgáltató a teljesítést a Fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a Fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti.

Olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a Fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állított elő a Szolgáltató, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a Felhasználó személyére szabtak.

Olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza.

Olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel.

Olyan vállalkozási szerződés esetében, amelynél a Szolgáltató a Fogyasztó kifejezett kérésére keresi fel a Felhasználót sürgős javítási vagy karbantartási munkálatok elvégzése céljából.

Lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a Fogyasztó a csomagolást felbontotta.

Nyilvános árverésen megkötött szerződések esetében.


2.8 
Fogyasztóvédelemmel kapcsolatos jogszabályokat, rendeleteket IDE KLIKKELVE tekintheted meg.   

 

Kérdésed van?
06 20 986 5594; bababirodalom@bababirodalom.hu

- Közel 10 éves baba webáruház múlt, összeszerelési, használati tapasztalatok, ötletek :-).
Gyakorló anyukaként a mindennapi életből is merítjük a tapasztalatot. 

Ha problémád adódik: mi megoldjuk!

 

Ingyenes szállítás 15 000 Ft-tól.

 

Minden megrendelés mellé számlát adunk.
Garanciális kérdések ügyintézése. 
14  napos visszavásárlás.

 
Keresés
Bababirodalom - vásárlás előtt

WEBÁRUHÁZUNK KISZÁLLÍTÁSA ÁTMENETILEG SZÜNETEL